Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

27 Sep 2015

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Amacına Uygun Kaliteli Eğitimi Şiar Edinmiş ve Fakültemizi Tercih Eden öğrencilerin de Eğitimleri yılları Boyunca Rahat Bir Yaşamları Olması İçin Her Türlü Olanağı Onlara Sunmaktadır

Bilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının deney ve gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tanıma uygun etkinlikleri bünyesinde bulunduran Fen-Edebiyat Fakültemiz, bilimsel sonuçların oluşması ve gerek güzel Türkçemizde ve gerekse evrensel dil olarak kabul edilen İngiliz dilinde doğru ifadesi için gereğini yerine getirmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; fakültemiz eğitime, Üniversitemizin kuruluşu ile İngiliz Dili ve Edebiyatı ile başlamıştır. 1994 Yılında Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinin katılımları ile devam etmiştir. Yakın zamanlarda ise 2005-2006 öğretim yılında Matematik ve 2009-2010 öğretim yılında İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin açılışını 2014-2015 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik izlemiştir. Aynı yıl, eğitim fakültelerinde yapılan düzenleme sonucu Tarih ve Coğrafya bölümleri de Fakültemize bağlanmıştır. Böylelikle Fen ve Edebiyat fakültemiz bölüm sayısı sekize yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler olurken fakültemiz akademik kadroları yeterli sayıda ve nitelikli öğretim elemanları ile güçlendirilmiştir.

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

Bünyesindeki akademik birimlerin eğitim ve öğretim programlarını titizlikle yürüten Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin diğer fakülteleri ile de entegre olmayı ihmal etmemiştir. Bu amaçla, gelen talepler doğrultusunda, Üniversitemiz bütün öğrencilerine açık, yabancı dil ve insani bilimleri kapsayan konularda, yeterli sayıda seçmeli dersi eğitim yılı boyunca vermektedir.

Fen-Edebiyat Fakültemizin her bölümü çok iyi planlanarak açılmıştır. Bunun en iyi göstergesi ise bölümlerimizin işlevleridir. 1992 yılında eğitime başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü çok iyi bilen, dünya edebiyatını değerlendirme birikimine sahip, evrensel değerlerle yerelliği kaynaştırmayı başaran, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve alanında üstün nitelikleri olan bireyleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. İngiliz dilinin yanı sıra ikinci bir dille de donatılan mezunlar, ve özellikle TC uyruklu öğrenciler, “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca üniversitelerdeki akademik kadrolara katılıp araştırma görevliliği ve okutmanlık yapabildikleri gibi, serbest meslek alanlarında yabancı dil ile ilgili işlerde veya yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler.

Ülkemizin resmi dili olan Türkçe’yi hem ileri düzeyde öğretmek ve hem de geliştirmek amacı ile Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1994-1995 Öğretim Yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim vermeye başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar en geniş şekilde tanıtımını yaparak, büyük insan Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözü doğrultusunda, kendi edebiyat ve kültürünü iyi özümleyen ve ana dilini hatasız yazan ve konuşan insanlar yetiştirmek başlıca amaçtır. Bu Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Mezunlarımız bunların dışında, gazeteci, metin yazarı ve programcı olabilirler, halkla ilişkiler alanında radyo ve televizyonlarda da çalışma olanağı bulabilirler. Bölüm öğrencilerimiz, Türkçenin yanı sıra, tercih edebildikleri ikinci bir yabancı dil de öğrenme olanağına sahiptirler. Üniversitemizde Türk Dili ile eğitim yapan programların devreye girmesi ile yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin bir kısmının Türkçe öğrenmeleri kaçınılmaz olduğundan 2013-2014 yılından başlayarak Fakültemiz bünyesinde bir Türkçe Hazırlık Okulu ihdas edilmiş ve isteyen her yabancı öğrenciye akademik Türkçe öğretilmeye başlanmıştır.

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

Sosyal bilimlerin hemen akla gelen temel bilim dalı şüphesiz ki Psikoloji ve Felesefedir. Günümüzde Psikoloji Bilimi alt dallarıyla sosyal yaşamın hemen hemen her kesiminde hizmet verdiği iyi bilinmektedir. Fakültemiz Psikoloji Bölümü eğitiminden amaç ise, hastahane, eğitim kurumları, ıslahevleri, endüstri, danışma merkezleri ve psikoloji hizmeti veren yer ve kurumların ihtiyaç duyduğu, modern bilgilerle donatılmış, nitelikli ve gayretli insanları yetiştirmektir. Psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, test uygulama, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme içi iletişim geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve bunlara benzer psikolojik hizmetler sayılabilir. Bu bağlamda mezunlarımızın uğraş alanları arasında sağlık kuruluşları, araştırma merkezleri, reklam ve halkla ilişkiler, banka ve diğer kurumların eğitim birimleri, özel sektör kurumlarına ait araştırma-geliştirme birimleri, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, ceza evleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre farklı alanlar sayılabilir.

Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinalarının ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasının pek çok yararı olsa bile, asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu da matematik değildir. Matematik bölümünde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar. Aslında matematik pek çok şeydir. Matematik gözlemdir, muhakemedir, açıklayabilme ve temelde düşünmedir. Matematik aynı zamanda buluştur. Peki, matematikte bir buluş yaptığımıza inandığımız zaman bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Tek yol, bunun doğruluğunu ispat edebilmektir. Üstelik, bu ispata başkalarını da ikna edebilmek zorunluluğu vardır. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi, Matematik Bölümü’nün esas amacı, matematiği kullanan bir kimsenin, matematiği anlayan bir birey olma yolunda ilerleme uğraşısına yardımcı olmaktır.

Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanı sıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin; işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, bilgisayar mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, lisans mezunları, özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Günümüzde bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Fakültemizin en yeni bölümlerinden olan Mütercim-Tercümanlık bölümünün amacı, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dillerinde dil bilincini geliştirmek; çeviri ve yorumlamadaki teori ve teknikleri öğretmek suretiyle onları yeterli ve yetkin yapmak; her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip kılmak; bir yandan edebiyat, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler, fen bilimleri ve tıp, hukuk, teknik konular, medya-iletişim, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle donatırken bir yandan da çeviri kuram ve teknikleri ile simultane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine hakim olmalarını sağlamaktır. Bu dalı seçen gençlerimiz İngilizce’nin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde eğitilmektedirler.

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetiğin ve genomiğin temel prensipleri ve hastalıklara uygulanabilirliğini öğretmeyi hedefleyen bir bölümdür. Hali hazırda var olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden farklı olarak, bölümümüzde insan genetiği ve insan biyolojisi ağırlık kazanırken hastalıkların moleküler temeli ile genetik mekanizmaları ve klinik ile temel bilimler arasında ilişki kuran eğitim ve öğretimi yapmaktadır. Globalleşen dünyada, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüyle üniversiteler arası bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmayı amaçlayan araştırmacıların yetiştirilmesini de hedeflemektedir. Eğitimini bu bölümde tamamlayan öğrenciler, üniversiteler ve ya araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırma yaparak alanlarında yeni bilgiler kazandırmayı ilke edinmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve Yakın Doğu Üniversitesini dünyada bu bölüm ile söz ettirerek ayrıcalık yaratmayı hedef almıştır.

Üniversitemiz Coğrafya Bölümü, coğrafyanın temel prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen bireyler yetiştirmektedir. Bunu yaparken mezunlarının objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık, Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya’yı tanıyan doğal çevre şartları ile beşeri ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş coğrafya eğitimi almış kişiler olmaları için gereken eğitim ve öğretim sistemini uygular.

Bölümü başarı ile tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda pedagoji derslerini almaları halinde coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

Fakültemiz Tarih Bölümü, özelde Türk Tarihi genelde Dünya Tarihi üzerinde ana kaynaklar üzerinde çalışmalar yaparak kaynak diline vakıf aydın ve yaratıcı düşünebilen tarih öğretmenleri yetiştirmektedir. Bunu yaparken, tarih eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine sahip ve alanında yeni bilgiler ve yorumlar kazandırabilen öğretmenler yetiştirmek başlıca amaçları arasındadır.

Neden Fen ve Edebiyat Fakültesi

Mezunlarımızı yaşamlarında bekleyen iş olanaklarının bir kısmı ise üniversitelerde akademisyen görevi, pedagojik formasyon derslerini almalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda Tarih öğretmenliği, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışmaktır.

Yalnız Fakültemizi değil, Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizin yaşam konforunu yükseltmek bizim amaçlarımızdan birisidir.
Yukarıda özetlenen bilgilerden de anlaşılacağı üzere YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, amacına uygun kaliteli eğitimi şiar edinmiş ve ayrıca Fakültemizi tercih eden öğrencilerin de eğitim yaşamları boyunca rahat bir yaşamları olması için her türlü olanağı onlara sunmaktadır.